ಕಣ್ ಕೆಳಗಿನ ಕಪ್ಪಿಗಿದೆ ಕಿಚನ್ ಲ್ಲಿ ಮದ್ದು

ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಬದುಕಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಸದಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆ. ಬದುಕೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯೂಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯೂಟಿಯಿರಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ

Read more