ಹಿರಿಯ ಐಎಫ್ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ!

ರಾಜ್ಯದ ಐದು ಐಎಫ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅನಿಲ ಕುಮಾರ ರತನ್- ಸಿಸಿಎಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ

Read more