ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು, ಸಮಾಜ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ: ದೆಹಲಿ ಹೈಕಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ

ಸಲಿಂಗ ಸಂಗಾತಿಗಳ, ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಿವಾಹವನ್ನು “ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಗಳು, ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಲಿಂಗ

Read more