ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಚಾರಕರು v/s RSS ಪ್ರಚಾರಕರು!

2022ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ‘ವಿಚಾರಕರನ್ನು’ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ‘ಪ್ರಚಾರಕರನ್ನು’

Read more