ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಚೆಕ್ : RSS 52 ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸದಿರಲು ನೆಹರು ಕಾರಣವಂತೆ ? ಹೌದೇ ?

RSS ಏಕೆ 52 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಗುಲಾಮರಿಗೆ, ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ

Read more
Verified by MonsterInsights