’40 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ’ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಜನರು ಕೋವಿಡ್ -19 ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ಜನರು

Read more