ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಜೊಮಾಟೊ ಹೋಂ ಡೆಲಿವರಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ!

ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಜೊಮಾಟೊ ಡೆಲಿವರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸಂಬಳವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು..  ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಆಹಾರ

Read more