ಮಹಿಳೆ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾಳಾ…? ಅಥವಾ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾಳಾ..?

‘ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.’ ಇಂಥಹ ಮಾತನ್ನ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನ ಬಹುತೇಕ ಜನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಿದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದಾದರೂ

Read more
Verified by MonsterInsights