ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ಕರಮ್‌ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ‘ಮಹಾತ್ಮಾ’ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು….

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ಕರಮ್‌ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತದ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ (ವ್ಯಾಪಕ

Read more