ಏಷ್ಯಾದ ಯೆಮೆನ್‌ನ ಕುಖ್ಯಾತ ‘ವೆಲ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್’ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪರಿಶೋಧನಾ ತಂಡ..!

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಗುಹೆಗಳಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ

Read more
Verified by MonsterInsights