ನಿಮ್ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆಗಬಹುದು…?

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಆಚರಣೆಗೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾತುರತೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನ್ನ ವೆಲ್ ಕಂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ

Read more