ದೇವರ ಆಟ – ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಇಲ್ಲೋಪ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರಿ?

ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಗುಂಪಿನಂಗ ನಮ್ಮರೊಳ್ಗ ಒಂದು ಪುರುಷಶಕ್ತಿ ಸಂಘ ಇತ್ತು, ಮತ್ ಏತಿ ಕೂಡ. ಪುರುಷಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರ ಮತ್ತ ನೀವು ಡೇಲಿ ಪೇಪರ್ ಮೂಲ್ಯಾಗ ಬರೋ ಗುಳಿಗಿ ಅಂತ

Read more