ಆಂಧ್ರ v/s ಬಿಜೆಪಿ: ಮಾರಲು ನೀವು ಯಾರು? ಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಯಾರು?; ವೈಜಾಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಖಾಸಗೀಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿತು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯ!

‘ಕೊನಡನಿಕಿ ವಾಡೆವ್ವಾಡು? ಅಮ್ಮದನಿಕಿ ವಡೇವಾಡು? ವಿಶಾಕ್ಕ ಉಕ್ಕು ಅಂಧ್ರುಲಾ ಹಕ್ಕು’ (ಖರೀದಿಸಲು ಅವರು ಯಾರು? ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವರು ಯಾರು? ವೈಜಾಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಂಧ್ರ ಜನರ

Read more